DIETO I NATUROTERAPIA

PSYCHOTERAPIA

Kontrakt terapeutyczny

  • obowiązuje mnie tajemnica zawodowa za wyjątkiem sytuacji regulowanych odrębnymi przepisami np. pisemny nakaz prokuratora

  • najpóźniej do trzeciego spotkania ustalamy cele naszej pracy

  • klient zgłaszając się na terapię wyraża tym samym zgodę na poddanie superwizji procesu terapeutycznego

  • klient akceptuje sposób płatności, zasady przekładania i odwoływania wizyt zawarte w zakładce "cennik"

  • ze względów etycznych lub niedostatku kompetencji w danej dziedzinie psychoterapii zastrzegam sobie prawo do przekierowania do innego psychoterapeuty 

  • kontrakt terapeutyczny może mieć formę ustną lub pisemną -  zawiera kluczowe założenia naszej pracy

  • czas konsultacji nie ulega wydłużeniu o czas spóźnienia klienta